تاریخچه طرح

 :شناسنامه طرح

پيدايش طرح:

ايجاد رديفي تحت عنوان طرح مطالعه تأمين و انتقال آب از خليج فارس و دريای عمان به مرکز فلات ايران در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور و ابلاغ طرح به شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در نيمه دوم سال ۹۲

عنوان طرح:

انجام خدمات مهندسی مطالعات طرح انتقال آب از خليج فارس و دريای عمان به مرکز فلات ايران

تاريخ ابلاغ قرارداد:  ۹۳/۰۴/۲۹

کارفرما اوليه: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

تاريخ تغيير کارفرما:۹۴/۰۳/۰۶

کارفرما جديد:  وزارت نيرو- معاونت آب و آبفا

مدت قرارداد: ۳۶ ماه

مشاور: کنسرس يوم گروه مشارکت مهندسين مشاور پارس آب تدبير، دزآب و طرح و اجراي كاسون

 

تصویر: