اهداف طرح

 

معرفی طرح:

ماهيت اين طرح آبرساني به مناطقي است كه براساس مطالعات از نظر تنش آبي اولويت‌بندي شده و نيازمند آب سالم و بهداشتي جهت مصارف شرب و صنعت هستند. در اين طرح حجم آب انتقالي از آب دريا مي‌بايست براساس پتانسيل منابع سطحي و زير زميني آبهاي متعارف و غيرمتعارف هر استان تعيين گردد.

محدوده مطالعات:

 1. تعداد استان های واقع در محدوده: 17 استان 
 2.  جمعیت محدوده مورد مطالعه:  48.512.036 نفر (65% از جمعیت کل ایران)
 3. مساحت محدوده مورد مطالعه: 1.304.899 کیلومتر مربع (79% از مساحت کل ایران)

 

محدوده مطالعات

 چهار چوب کمی و کیفی مورد انتظار از مطالعات:

اولویت اول: 

 • استفاده از آبهای متعارف داخل سرزمین
 • استفاده حداکثری از بازچرخانی این آب

اولویت دوم: 

 • استفاده از آبهای غیرمتعارف داخلی
 • پتانسیل دریاهای جنوب

 چهارچوب کمی و کیفی مورد انتظار از مطالعات:

اهداف طرح: 

 1. تعيين كمبود آب شرب شهر و روستا و دامپروري و صنعت و معدن 17 استان در مركز فلات ايران
 2. اولويت‌بندي نيازها و امتياز  بندي لازم براي شروع عمليات اجرائي
 3. برررسي مسيرهاي مختلف انتقال آب بصورت مشترك و يا مستقل تا مراكز مصرف از طريق سيستم‌هاي نمك زدائي از درياي عمان و خليج فارس
 4. تهيه مدل مالي مناسب جهت تامين اعتبارات اجرائي طرح 

اهداف طرح

  تصویر: 
  چهارچوب کمی و کیفی مورد انتظار از مطالعات:
  محدوده مطالعات
  اهداف طرح