ارکان طرح

 

مهم ترين اركان مطالعات:

  1. برآورد نياز آبي و كمبودها:  باتوجه به مطرح شدن موضوع انتقال آب دريا، درخواست هاي انتقال از دريا ابعاد  گسترده اي پيدا نموده است. لذا انجام مطالعات نياز آبي به ويژه در بخش صنعت ابعاد واقعي نياز را به تصوير خواهد كشيد.  
  2. مطالعات ارزيابي محيطي راهبردي:  اغلب در مطالعات مربوط به طرح ها ارزيابي اثرات زيست محيطي يك طرح خاص مد نظر قرار مي گيرد. اما باتوجه به چشم انداز استفاده از منابع آب دريا از يك طرف و وجود طرح هاي كلان ساير دستگاهها كه مرتبط با دريا هستند از سوي ديگر، لازم است تا مطالعات ارزيابي محيطي راهبردي انجام شود تا به اين سوال پاسخ داده شود كه آیا در شرایط کنونی منابع آب درون سرزمینی بصورت بهینه مصرف می شود یا خیر و نیز ظرفيت برداشت آب از دريا از طريق نمك زدايي با لحاظ ابعاد مختلف چقدر است.

  3. تحليل هاي اقتصادي و مالي : پس از تعيين احجام مورد نياز جهت تإمين از دريا و انتقال آن به نقاط كمبود انتقالي، و بررسي امكان سنجي تأمين آن از دريا، سوال اساسي بعدي امكان پذير اقتصادي طرح، اثرگذاري و اثرپذيري آن از و بر شرايط اقتصادي كشور و نيز تحليل هاي مالي آن خواهد بود. 

 

 ارکان مطالعات

تصویر: 
ارکان مطالعات