مصاحبه آقای دکتر تمیزی در مورد طرح مطالعاتی فلات (دی‌ماه ۱۳۹۶)