مصاحبه آقای دکتر محمد جلال عباسی در مورد طرح مطالعاتی فلات (بهمن‌ماه ۱۳۹۶)