مصاحبه خانم دکتر پورابراهیم در مورد طرح مطالعاتی فلات (دی‌ماه ۱۳۹۶)