مصاحبه آقای دکتر محمدی در مورد طرح مطالعاتی فلات (دی‌ماه ۱۳۹۶)