بخش اول: معرفی كليات طرح و ارائه پاسخ برخی از پرسش‌های متداول مجری‌طرح- خانم دكتر ترابی