بخش چهارم: تعيين توان زيستی پهنه سرزمين خانم دكتر پورابراهيم