بخش سوم: برآورد نياز آبی صنعت و معدن بر اساس رويكرد آمايش و مدل ديناميكی توسعه دكتر تميزی