بخش دوم: پيش‌بينی ديناميكی جمعيت خانم دكتر كلانتری