جلسه داخلی هماهنگی اقدامات انجام شده و پیش رو

جلسات هفتگی با مجری طرح مطالعات انتقال آب ار دریای عمان به فلات مرکزی

 

تعیین چارچوب وبسایت  طرح مذکور   

تعیین فرایند گزارش گیری از بخش های مختلف 

افزودن دیدگاه جدید